Greeting

2 John 1

1 הזקן אל הגבירה הבחירה ואל בניה אשר אני אהב אתם באמת ולא אני לבדי כי אם גם כל ידעי האמת׃ 2 למען האמת העמדת בקרבנו וגם תהיה עמנו לעולם׃

3 יהי עמכם חסד ורחמים ושלום מאת האלהים אבינו ומאת אדנינו ישוע המשיח בן האב באמת ובאהבה׃

Next Book Next Book