That You May Know

1 John 5

13 זאת כתבתי אליכם המאמינים בשם בן האלהים למען תדעון שיש לכם חיי עולם ולמען תאמינו בשם בן האלהים׃ 14 וזה הוא בטחוננו אליו אשר אם נשאל דבר כפי רצונו ישמענו׃ 15 ומדעתנו כי ישמענו לכל אשר נשאל נדע גם זאת כי נשיג את המשאלות אשר שאלנו ממנו׃

16 איש כי יראה את אחיו חוטא חטאת אשר לא למות שאל ישאל בעדו ויתן לו חיים לכל אשר חטאו לא למות הן יש חטא למות על זה לא אמר לשאל בעדו׃ 17 כל מעשה שלא כמשפט חטא היא ויש חטא שלא למות׃

18 ידענו כי כל הנולד מאת האלהים לא יחטא כי אשר ילד מאת האלהים ישמר את נפשו והרע לא יגע בו׃

19 ידענו כי מאלהים אנחנו וכל העולם ברע הוא׃

20 וידענו כי בא בן אלהים ויתן לנו בינה לדעת את האמתי ובאמתי אנחנו בבנו ישוע המשיח זה הוא האל האמתי וחיי העולם׃ 21 בני השמרו לכם מן האלילים אמן׃

Next Book Next Book