Called to Be Holy

1 Peter 1

13 לכן חגרו מתני שכלכם התעוררו וקוו קוה לחסד אשר יבואכם בהתגלות ישוע המשיח׃ 14 כבני משמעת אל תתנהגו בתאות אשר התאויתם בעוד היותכם בבלי דעת׃ 15 כי אם היו קדשים בכל דרכיכם כאשר קדוש הוא אשר קרא אתכם׃ 16 כי על כן כתוב והייתם קדשים כי קדוש אני׃ 17 ואם אב תקראו לאלהים השפט בבלי משא פנים כפי מעללי איש ואיש התהלכו נא ביראה בימי מגוריכם׃ 18 מדעתכם כי לא בדבר נפסד בכסף או בזהב נפדיתם מדרך הבלכם אשר הנחלתם מאת אבותיכם׃ 19 כי אם בדם יקר של שה תמים ומום אין בו בדם המשיח׃ 20 הנודע מראש לפני מוסדות תבל ונגלה באחרית הימים למענכם׃ 21 המאמינים על פיו באלהים אשר הקים אתו מעם המתים ויתן לו כבוד למען היות אמונתכם גם תקוה לאלהים׃

22 זכו את נפשתיכם על ידי הרוח בשמעכם בקול האמת לאהבת אחים בלא חנפה ואהבתם איש את רעהו אהבה חזקה בלב טהור׃ 23 כנולדים מחדש לא מזרע נשחת כי אם מזרע לא ישחת במאמר אלהים החי והקים לעולם׃

24 כי כל בשר חציר וכל כבוד איש כציץ השדה יבש חציר נבל ציץ׃

25 ודבר יהוה יקום לעולם וזה הוא הדבר אשר בשר לכם׃

Next Book Next Book