Born Again to a Living Hope

1 Peter 1

3 ברוך האלהים אבי אדנינו ישוע המשיח אשר כרב רחמיו שב והוליד אתנו לתקוה חיה בהקמת ישוע המשיח מעם המתים׃ 4 לנחלה אשר לא תשחת ולא תגאל ולא תבל הצפונה בשמים לכם׃ 5 הנשמרים בעז אלהים על יד האמונה לתשועה העתידה להגלות בעת קץ׃ 6 אשר בה תגילו אתם המתעצבים עתה מעט לפי הצרך במסת שנות׃ 7 למען תמצא אמונתכם המזקקה יקרה הרבה מן הזהב האבד הצרוף באש לתהלה ולכבוד ולתפארת בהתגלות ישוע המשיח׃ 8 אשר אהבתם ולא ראיתם ואשר עתה תאמינו בו בלא ראות אתו ובכן תגילו בשמחה מפארה עצמה מספר׃ 9 בקחתכם עקב אמונתכם תשועה לנפשתיכם׃

10 את התשועה אשר עליה חקרו ודרשו הנביאים הנבאים על החסד השמור לכם׃ 11 בחקרם לדעת מתי ואיך תהיה העת אשר הודיעה רוח המשיח אשר בקרבם בהגידו מראש את ענויי המשיח ואת הגדלות אשר אחריהם׃ 12 ונגלה להם כי לא לפנשם כי אם לנו שרתו בדברים ההם אשר הגד לכם עתה על פי המבשרים אתכם ברוח הקדש השלוח משמים דברים אשר מלאכי אלהים חמדו להשקיף אל תוכם׃

Next Book Next Book