The Prayer of Faith

James 5

13 כי יצר לאיש בכם הוא יתפלל ואשר ייטב לבו הוא יזמר׃ 14 איש כי יחלה בכם יקרא את זקני הקהלה ויתפללו בעדו ויסוכהו שמן בשם יהוה׃ 15 ותפלת האמונה תושיע את החולה ויהוה יקימנו ואשר חטא יסלח לו׃ 16 התודו עונותיכם איש לפני רעהו והתפללו איש בעד רעהו למען תרפאו כי גדול כח תפלת הצדיק הקרא אל אלהים בחזקה׃ 17 אליהו אנוש אנוש היה כמנו והתפלל תפלה שלא יהיה מטר ולא היה מטר בארץ שלש שנים וששה חדשים׃ 18 וישב ויתפלל והשמים נתנו מטר והארץ הצמיחה את פריה׃

19 אחי כי יתעה איש בכם מן האמת ואיש אחר ישיבנו׃ 20 ידוע ידע כי המשיב את החוטא מעקשות דרכו הוא יושיע את נפשו ממות ויכסה על המון פשעים׃

Next Book Next Book