Warning to the Rich

James 5

1 הוי העשירים בכו והילילו על הצרות אשר תבאנה עליכם׃ 2 עשרכם בלה ובגדיכם אכלם עש׃ 3 זהבכם וכספכם כסתם חלאה והיתה חלאתם בכם לעדות ואכלה כמו אש את בשרכם אצרתם לכם אוצרות בקץ הימים׃ 4 הנה שכר הפעלים אספי קציר שדתיכם אשר עשקתם צעק עליכם וצעקת הקוצרים באה באזני יהוה צבאות׃ 5 התעדנתם בארץ והתענגתם והשמנתם את לבכם כמו ליום טבחה׃ 6 הרשעתם והמתם את הצדיק והוא נענה לא יפתח פיו׃

Next Book Next Book