Boasting About Tomorrow

James 4

13 הוי האמרים נלכה היום ומחר לעיר פלונית אלמונית ונעשה שם שנה אחת לסחר בה ולהרבות רוח׃ 14 ולא תדעו מה ילד יום מחר כי מה חייכם עשן הם אשר נראה כמעט רגע ואחר כלה וילך׃ 15 תחת אשר תאמרו אם ירצה יהוה ונחיה נעשה כזה וכזה׃ 16 עתה תתגאו בפחזותכם וכל גאוה אשר כזאת רעה היא׃ 17 לכן היודע לעשות הטוב ולא יעשנו והיה בו חטא׃

Next Book Next Book