Faith Without Works Is Dead

James 2

14 אחי מה יועיל לאיש אם יאמר כי יש לו אמונה ומעשים אין בו התוכל האמונה להושיעו׃ 15 אח או אחות אם יהיו בעירם ובחסר לחם יומם׃ 16 ואיש מכם יאמר אליהם לכו לשלום והתחממו ושבעו ולא תתנו להם די מחסור גופם מה תועיל זאת׃ 17 ככה גם האמונה אם אין בה מעשים מתה היא בעצמה׃

18 אך יאמר איש אתה יש לך אמונה ואני יש לי מעשים הראני נא את אמונתך מתוך מעשיך ואני אראך מתוך מעשי את אמוני׃ 19 אתה מאמין כי האלהים אחד הוא הטיבות גם השדים מאמינים בו ורעדים׃ 20 ואתה איש בער התחפץ לדעת כי האמונה בבלי מעשים מתה היא׃ 21 אברהם אבינו הלא במעשיו נצדק בהעלתו את יצחק בנו על המזבח׃ 22 הנך ראה כי היתה האמונה עזרת למעשיו ומתוך המעשים השלמה האמונה׃ 23 וימלא הכתוב האמר והאמן אברהם ביהוה ותחשב לו לצדקה ויקרא אהב יהוה׃ 24 הנכם ראים כי במעשים יצדק האיש ולא באמונה לבדה׃ 25 וכן גם רחב הזונה הלא נצדקה במעשים באספה את המלאכים אל ביתה ותשלחם בדרך אחר׃ 26 כי כאשר הגוף בלי נשמה מת הוא כן גם האמונה בלי מעשים מתה היא׃

Next Book Next Book