The Sin of Partiality

James 2

1 אחי אל יהי משא פנים באמונתכם בישוע המשיח אדנינו אדון הכבוד׃ 2 כי אם יבוא איש לבית כנסתכם וטבעת זהב על ידיו והוא לבוש לבשי מכלול וגם איש עני יבא שמה ובגדו מטנף׃ 3 ופניתם אל הלבוש לבשי מכלול ואמרתם לו שב לך הנה בטוב ולעני תאמרו עמד שם או שב פה מתחת להדם רגלי׃ 4 הלא בזאת נחלק לבכם והנכם שפטים בעלי מחשבות רעות׃ 5 שמעו אחי אהובי הלא בעניי העולם הזה בחר האלהים להיות עשירים באמונה וירשי המלכות אשר הבטיח לאהביו׃ 6 ואתם הכלמתם את העני הלא העשירים הם העשקים אתכם והם הסחבים אתכם אל בתי דין׃ 7 הלא הם המגדפים את השם הטוב הנקרא עליכם׃

8 הן בקימכם את המצוה המלכת על כלן כפי הכתוב ואהבת לרעך כמוך תיטיבו לעשות׃ 9 אולם אם תשאו פנים תחטאו במעשיכם והתורה תוכיחכם כעברים אותה׃ 10 כי איש אשר יקים את כל התורה ונכשל בדבר אחד הוא אשם אשם בכלם׃ 11 כי האמר לא תנאף גם הוא אמר לא תרצח ואם אינך נאף ואתה רוצח היה נהיית לעבר התורה׃ 12 כן דברו וכן עשו כאנשים העתידים להשפט על פי תורת החרות׃ 13 כי אין חסד בדין לאשר לא עשה חסד והחסד יתגאה על הדין׃

Next Book Next Book