Jesus Greater Than Moses

Hebrews 3

1 לכן אחי הקדושים חברים לקריאה של מעלה הביטו אל השליח וכהן הודיתנו הגדול אל המשיח ישוע׃ 2 אשר הוא נאמן לעשהו כמו גם משה בכל ביתו׃ 3 כי כבוד גדול ממשה נחל זה כאשר בנה הבית חשוב יותר מן הבית׃ 4 כי כל בית יש לו בנה אבל בונה כל הוא האלהים׃ 5 והן משה נאמן בכל ביתו כעבד לעדות העמדות להאמר׃ 6 אבל המשיח הוא הבן על ביתו ואנחנו ביתו אם נחזיק בבטחון ובתהלת התקוה ולא נרפנה עד הקץ׃

Next Book Next Book