A Good Soldier of Christ Jesus

2 Timothy 2

1 לכן בני התחזק בחסד אשר במשיח ישוע׃ 2 ואת אשר שמעת ממני בפני עדים רבים תפקידנו בידי אנשים נאמנים אשר הם כשרים ללמד גם את האחרים׃ 3 וסבל הרעות כאיש חיל בצבא מלחמת ישוע המשיח׃ 4 איש יצא לצבא לא יתערב בעשקי החיים למען יהיה רצוי לשר הצבא׃ 5 וגם אם נאבק איש לא יכתר אם לא יאבק כמשפט׃ 6 האכר העבד הוא יאכל ראשונה מפרי האדמה׃ 7 בין באשר אני אמר כי האדון יתן לך חכמה בכל דבר׃

8 זכור תזכר את ישוע המשיח הנעור מן המתים אשר הוא מזרע דוד כפי בשורתי׃ 9 אשר בעבורה אני נשא רעות עד למוסרות כעשה עול אבל דבר האלהים איננו נאסר׃ 10 ועל כן אסבל את כל למען הבחירים למען ישיגו גם המה את התשועה במשיח ישוע עם כבוד עולמים׃

11 נאמן הדבר הזה כי אם מתנו אתו גם אתו נחיה׃ 12 אם נסבל גם נמלך אתו ואם ננכר גם הוא ינכר אתנו׃

13 אם לא נאמין הנה הוא קים באמונתו כי לכחש בעצמו לא יוכל׃

Next Book Next Book