The Man of Lawlessness

2 Thessalonians 2

1 והננו מבקשים מכם אחי על אדות ביאת אדנינו ישוע המשיח ואסיפתנו אליו׃ 2 אשר לא תטרף דעתכם פתאם ואשר לא תבהלו לא ברוח ולא בדבור ולא באגרת כמו שלוחה מאתנו כאלו הגיע יום המשיח׃ 3 אל יתעה אתכם איש בשום אופן כי לא יבא בטרם יהיה בראשונה המרד ונגלה איש החטאה בן האבדון׃ 4 המתקומם והמתרומם על כל הנקרא אל או עבודה עד כי גם ישב בהיכל האלהים כאלהים ומראה את עצמו כי אלהים הוא׃ 5 הלא תזכרו כי בעוד היותי אתכם דברתי אלה אליכם׃ 6 ועתה ידעתם מה שימנעהו מלהגלות בעתו׃ 7 כי סוד הרשע כבר החל לפעל רק שיוסר מתוך המנע עד כה׃ 8 ואז יגלה הרשע אשר ימיתנו האדון ברוח שפתיו וישביתנו בהופעת ביאתו׃ 9 את אשר יבוא כחזקת השטן ברב כח ובאתות ובמופתי שקר׃ 10 ובכל מרמת און באבדים תחת אשר לא קבלו את אהבת האמת להושע׃ 11 ובעבור זאת ישלח להם האלהים מדוחי שוא להאמין בשקר׃ 12 למען ידונו בל אשר לא האמינו באמת כי אם רצו בעולה׃

Next Book Next Book