Final Instructions and Benediction

1 Thessalonians 5

12 והננו מבקשים מכם אחי להכיר את העמלים בכם ואשר הם נצבים עליכם באדון ומוכיחים אתכם׃ 13 אשר תנהגו בם כבוד עד למעלה באהבה למען פעלתם ויהי שלום ביניכם׃ 14 והננו מזהירים אתכם אחי הוכיחו את הסוררים אמצו את רכי הלבב תמכו את החלשים והאריכו רוח אל כל אדם׃ 15 וראו פן ישלם איש לאיש רעה תחת רעה כי אם רדפו בכל עת את הטוב הן לאיש איש מכם הן לכל אדם׃ 16 היו שמחים בכל עת׃ 17 התמידו בתפלה׃ 18 הודו על הכל כי זה רצון האלהים אליכם במשיח ישוע׃ 19 את הרוח לא תכבו׃ 20 את הנבואות לא תמאסו׃ 21 בחנו כל דבר ובטוב אחזו׃ 22 התרחקו מכל הדומה לרע׃

23 והוא אלהי השלום יקדש אתכם קדשה שלמה וכל רוחכם ונפשכם וגופכם ישמר תמים בבוא אדנינו ישוע המשיח׃ 24 נאמן הקורא אתכם אשר גם יעשה׃

25 אחי התפללו בעדנו׃

26 שאלו לשלום כל האחים בנשיקה הקדשה׃

27 הנני משביעכם באדון שתקרא האגרת הזאת באזני כל האחים הקדשים׃

28 חסד ישוע המשיח אדנינו עמכם אמן׃

Next Book Next Book