The Day of the Lord

1 Thessalonians 5

1 ועל דבר העתים והזמנים אין צרך לכתב אליכם אחי׃ 2 הלא אף אתם ידעתם היטב כי יום יהוה כגנב בלילה כן בוא יבוא׃ 3 כי בעת אמרם שלום ושלוה יבא עליהם השבר פתאם כחבלים על ההרה ולא יוכלו להמלט׃ 4 אבל אתם אחי אינכם בחשך שישיג אתכם היום כגנב׃ 5 אתם כלכם בני האור ובני היום לא בני הלילה אנחנו ולא בני החשך׃ 6 לכן אל נא נרדם כמו האחרים כי אם נשקד וננזר׃ 7 כי הנרדמים הם בלילה נרדמים והמשתכרים משתכרים בלילה׃ 8 ואנחנו בני היום ננזרה נא ונלבש את שריון האמונה והאהבה וככובע את תקות הישועה׃ 9 יען אשר לא יעדנו האלהים לחרון כי אם לנחל את הישועה על ידי אדנינו ישוע המשיח׃ 10 אשר מת בעדנו למען אם נשקד ואם נישן חיה נחיה עמו יחד׃ 11 על כן נחמו זה את זה ובנו איש את אחיו כאשר גם עשיתם׃

Next Book Next Book