Alive in Christ

Colossians 2

6 לכן כאשר קבלתם את המשיח את ישוע אדנינו כן גם התהלכו בו׃ 7 משרשים ונבנים בו וקימים באמונה כאשר למדתם ומרבים בתודה בה׃

8 הזהרו פן יוליך איש אתכם שולל בפילסופיה ובמדוחי שוא לפי קבלת בני האדם ויסדות העולם ולא על פי המשיח׃ 9 כי בו בגופו שכן כל מלא האלהות ובו אתם נמלאים׃ 10 אשר הוא ראש כל שררה ושלטן׃ 11 ובו אתם גם נמולים מילה שלא בידים בהפשטת גוף הבשר החוטא היא מילת המשיח׃ 12 כי נקברתם אתו בטבילה אף קמתם אתו בתחיה על ידי האמונה בגבורת אלהים אשר העירו מן המתים׃ 13 גם אתכם המתים בפשעים ובערלת בשרכם החיה אתו בסלח לכם את כל פשעיכם׃ 14 וימחק את השטר המעיד בנו בחקתיו אשר היה לנגדנו וישאהו מתוכנו ויתקעהו בצלב׃ 15 ויפשט את השרים והשליטים ויתנם ביד רמה לראוה בם ויוליכם שולל בנפשו׃

Next Book Next Book