Paul's Ministry to the Church

Colossians 1

24 עתה הנני שמח בענויי אשר אני סבל למענכם ואמלא את החסר ביסורי המשיח בבשרי בעד גופו היא העדה׃ 25 אשר הייתי לה למשרת כפי פקדת אלהים אשר נתנה לי עליכם למלאת את דבר האלהים׃ 26 את הסוד אשר היה נסתר מעולמים ומדור ודור ועתה נגלה לקדושיו׃ 27 אשר רצה האלהים להודיעם אי זה הוא עשר כבוד הסוד ההוא בגוים והוא המשיח אשר בכם אשר הוא תקות הכבוד׃ 28 ואותו משמיעים אנחנו בהוכיחנו כל איש ובלמדנו כל איש בכל חכמה למען העמיד כל איש שלם במשיח ישוע׃ 29 ובזאת אף אני עמל ונלחם כפי פעלת כחו הפעל בי בגבורה׃

Colossians 2

1 הנני מודיע אתכם גדל הקרב אשר בקרבי על אדותיכם ועל אדות אנשי לודקיא ועל כל אשר לא ראו את פני בבשר׃ 2 למען ינחמו לבותם ונקשרו יחד באהבה ולכל עשר דעת נכונה להשכיל סוד האלהים אבינו וסוד המשיח׃ 3 אשר צפונים בו כל אצרות החכמה והדעת׃ 4 וזאת אמר אני לכם למען אשר לא יטעה אתכם איש בשפתי חלקות׃ 5 כי גם אם בבשרי אני רחוק מכם הנה ברוחי אני אצלכם ואשמח בראתי את תכונתכם ואמץ אמונתכם במשיח׃

Next Book Next Book