Paul's Visions and His Thorn

2 Corinthians 12

1 אמנם להתהלל לא יועיל לי כי אבוא למראות האדון וחזינותיו׃ 2 ידעתי איש במשיח זה ארבע עשרה שנה אם היה בגוף לא ידעתי או מחוץ לגוף לא ידעתי האלהים יודע והאיש ההוא לקח עד לרקיע השלישי׃ 3 וידעתי את האיש ההוא אם בגוף או מחוץ לגוף לא ידעתי האלהים יודע׃ 4 אשר העלה אל הפרדס וישמע דברים נסתרים אשר נמנע מאיש למללם׃ 5 על איש כמוהו אתהלל אך על עצמי לא אתהלל זולתי בחלשותי׃ 6 כי לו חפצתי להתהלל לא אהיה סכל כי אמת אדבר אבל אתאפק פן יחשבני איש יותר ממה שיראה בי או שישמע ממני׃ 7 ולמען אשר לא אתרומם ברב גדל החזינות נתן לי סלון בבשרי מלאך השטן להכתני באגרוף למען לא אתרומם׃ 8 על זאת התחננתי שלש פעמים אל האדון להסירו ממני׃ 9 ויאמר אלי די לך חסדי כי בחלשה תשלם גבורתי על כן שמח לבי להתהלל בחלשותי למען תשרה עלי גבורת המשיח׃ 10 לכן רצתה נפשי בחלשות ובחרפות ובצרות וברדיפות ובמצוקות בעד המשיח כי כאשר חלשתי אז גבור אני׃

Next Book Next Book