Paul's Sufferings as an Apostle

2 Corinthians 11

16 ואשוב ואמר אל נא יחשבני איש לסכל ואם אין אף כסכל קבלוני למען אתהלל מעט גם אני׃ 17 את אשר אדבר לא לפי דרך האדון אנכי מדבר כי אם כמו בסכלות אעז ואתהלל׃ 18 רבים מתהללים לפי הבשר לכן אתהלל אף אני׃ 19 כי נשאים אתם ברצון את הסכלים בהיותכם חכמים׃ 20 הלא תשאו אם יעביד אתכם איש אם יבלע אם ילכד אתכם אם יתנשא אם יכה אתכם על פניכם׃

21 לחרפתנו אנכי אמר זאת כאלו היינו רפים אבל בכל אשר ירהב איש להתהלל בסכלות אמר זאת ארהב גם אנכי׃ 22 עברים הם כן גם אנכי ישראלים הם כן גם אנכי זרע אברהם הם כן גם אנכי׃ 23 משרתי המשיח הם כמתהולל אמר אנכי יותר מהם יותר ביגיעות יותר למאד במכות יותר במוסרות ורב פעמים במצוקות מות׃ 24 חמש פעמים ספגתי בידי היהודים ארבעים חסר אחת׃ 25 שלש פעמים יסרתי בשוטים פעם אחת סקלתי ושלש פעמים נשברה לי הספינה ואהי במצולות ים לילה ויום׃ 26 במסעות רבות בסכנות נהרות בסכנות שדדים בסכנות מצד בני עמי בסכנות מצד הגוים סכנות בעיר סכנות במדבר סכנות בים סכנות בתוך אחי שקר׃ 27 בעמל ובתלאה בשקידות הרבה ברעב ובצמא בצומות הרבה בקר ובעירום׃ 28 מלבד שאר הדברים הבאים עלי יום יום והדאגה לכל הקהלות׃ 29 מי יחלש ואני לא אחלש מי יכשל ולא יבער לבי׃

30 אם יש להתהלל אתהלל בחלשתי׃ 31 האלהים אבי ישוע המשיח אדנינו המברך לעולמי עולמים הוא ידע כי לא אשקר׃ 32 בדמשק שמר הנצב של המלך ארטס את עיר הדמשקיין ויבקש לתפשני׃ 33 ובעד החלון הורידו אתי בסל מעל החומה ואמלט מידיו׃

Next Book Next Book