Forgive the Sinner

2 Corinthians 2

5 ואם יש איש אשר העציב לא אתי העציב אלא כלכם פן אפריז על המדה העציב למקצת׃ 6 ודי לאיש כמהו התוכחה ההיא אמת הרבים׃ 7 ועתה להפך תסלחו ותנחמו כדי שלא יתבלע האיש בגדל העצבון׃ 8 על כן אבקשה מכם לגמל עליו גמולת אהבה׃ 9 כי לבעבור זאת גם כתבתי למען אדע את תמתכם אם בכל תשמעון׃ 10 ואיש אשר תסלחו לו אסלח לו גם אני כי גם אנכי אם סלחתי דבר סלחתי לו למענכם בפני המשיח׃ 11 פן יונה אתנו השטן כי לא נעלמו מאתנו מזמותיו׃

Next Book Next Book