Paul's Change of Plans

2 Corinthians 1

12 כי זאת היא תהלתנו עדות לבבנו אשר בתם וישר אלהים התהלכנו בעולם וביותר אתכם ולא בחכמת הבשר כי אם בחסד אלהים׃ 13 כי לא נכתב לכם כי אם מה שאתם קראים או גם ידעים׃ 14 ואקוה כי כאשר ידעתם אתנו למקצת אף תדעו עד תכלית כי אנחנו תהלתכם כאשר גם אתם תהלתנו ביום אדנינו ישוע׃

15 ובבטחון הזה חפצתי לבוא אליכם מראש למען תקבלו טובה פעמים׃ 16 ולעבר בתוככם אל מקדוניא ולשוב ממקדוניא אליכם ואתם תשלחוני אל ארץ יהודה׃ 17 ועתה הכי נמהר הייתי בעצתי אם אשר יעצתי לפי הבשר יעצתי והיה אצלי פעם הן הן ופעם לא לא׃ 18 אכן נאמן האלהים כי דברנו אליכם לא היה הן ולא׃ 19 כי בן האלהים ישוע המשיח הנקרא בתוככם על ידינו על ידי ועל ידי סלונוס וטימותיוס הוא לא היה הן ולא כי היו היה בו רק הן׃ 20 כי כל הבטחות האלהים כלן בו היו הן ובו היו אמן לכבוד האלהים על ידינו׃ 21 והמכונן אותנו אתכם במשיח ואשר משחנו הוא האלהים׃ 22 אשר גם חתמנו ואשר נתן בלבנו את ערבון הרוח׃

23 ואני את אלהים אקרא להיות עד לנפשי כי בעבור היותי חס עליכם לא באתי עוד לקורנתוס׃ 24 לא שנמשל באמונתכם כי אם עזרים אנחנו לשמחתכם כי באמונה עמדתם׃

2 Corinthians 2

1 ואני גמרתי בלבי לבלתי שוב עוד אליכם בעצבת׃ 2 כי אם אני אעציבכם מי אפוא ישמחני בלתי אם הנעצב על ידי׃ 3 וזאת כתבתי לכם פן יהיה לי בבואי עצב מאלה אשר היה לי לשמח עליהם ובטח אני בכלכם כי שמחתי היא שמחת כלכם׃ 4 כי מרב צרת לבי ומצוקה כתבתי לכם ובדמעות הרבה ולא להעציבכם רק למען תדעו האהבה היתרה אשר אהבתי אתכם׃

Next Book Next Book