They Had Everything in Common

Acts 4

32 וקהל המאמינים היה להם לב אחד ונפש אחת ואין איש מהם אומר על אשר בידו לי הוא כי הכל היה להם בשתפות׃ 33 ובגבורה גדולה יעידו השליחים על תקומת האדון ישוע וחסד גדול נמשך לכלם׃ 34 כי לא היה בהם חסר דבר כי כל בעלי שדות ובתים מכרו אתם ויביאו את כסף מחירם׃ 35 וישימהו לרגלי השליחים ויתן לכל איש ואיש די מחסרו׃ 36 ויוסף אשר כנוהו השליחים בשם בר נבא פרושו בן הנחמה איש לוי אשר נולד בארץ כתים׃ 37 גם לו היה שדה וימכרהו ויבא את הכסף וישימהו לרגלי השליחים׃

Next Book Next Book