The Sabbath Year

Leviticus 25

1 וידבר יהוה אל משה בהר סיני לאמר׃ 2 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת ליהוה׃ 3 שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמר כרמך ואספת את תבואתה׃ 4 ובשנה השביעת שבת שבתון יהיה לארץ שבת ליהוה שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר׃ 5 את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצר שנת שבתון יהיה לארץ׃ 6 והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך׃ 7 ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכל׃

Next Book Next Book