An Eye for an Eye

Leviticus 24

17 ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת׃ 18 ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש׃ 19 ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו׃ 20 שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו׃ 21 ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת׃ 22 משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כי אני יהוה אלהיכם׃ 23 וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה וירגמו אתו אבן ובני ישראל עשו כאשר צוה יהוה את משה׃

Next Book Next Book