Bread for the Tabernacle

Leviticus 24

5 ולקחת סלת ואפית אתה שתים עשרה חלות שני עשרנים יהיה החלה האחת׃ 6 ושמת אותם שתים מערכות שש המערכת על השלחן הטהר לפני יהוה׃ 7 ונתת על המערכת לבנה זכה והיתה ללחם לאזכרה אשה ליהוה׃ 8 ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני יהוה תמיד מאת בני ישראל ברית עולם׃ 9 והיתה לאהרן ולבניו ואכלהו במקום קדש כי קדש קדשים הוא לו מאשי יהוה חק עולם׃

Next Book Next Book