The Lamps

Leviticus 24

1 וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 2 צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד׃ 3 מחוץ לפרכת העדת באהל מועד יערך אתו אהרן מערב עד בקר לפני יהוה תמיד חקת עולם לדרתיכם׃ 4 על המנרה הטהרה יערך את הנרות לפני יהוה תמיד׃

Next Book Next Book