The Testimony of John the Baptist

John 1

19 וזאת היא עדות יוחנן בשלח היהודים מירושלים כהנים ולוים לשאל אתו מי אתה׃ 20 ויודה ולא כחש ויודה לאמר אני אינני המשיח׃ 21 וישאלו אתו מי אפוא אתה האתה אליהו ויאמר אינני האתה הנביא ויען לא׃ 22 ויאמרו אליו מי זה אתה למען נשיב לשלחינו דבר מה תאמר עליך׃ 23 ויאמר אני קול קורא במדבר פנו דרך יהוה כאשר דבר ישעיהו הנביא׃

24 והמשלחים היו מן הפרושים׃ 25 וישאלהו ויאמרו אליו מדוע אפוא מטביל אתה אם אינך המשיח או אליה או הנביא׃ 26 ויען אתם יוחנן ויאמר אנכי מטביל במים ובתוככם עומד אשר לא ידעתם אתו׃ 27 הוא הבא אחרי אשר היה לפני ואני נקלתי מהתיר שרוך נעליו׃ 28 זאת היתה בבית עברה מעבר לירדן מקום אשר יוחנן מטביל שם׃

Next Book Next Book