The Word Became Flesh

John 1

1 בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר׃ 2 הוא היה בראשית אצל האלהים׃ 3 הכל נהיה על ידו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה׃ 4 בו היו חיים והחיים היו אור בני האדם׃ 5 והאור בחשך זרח והחשך לא השיגו׃

6 ויהי איש שלוח מאת האלהים ושמו יוחנן׃ 7 הוא בא לעדות להעיד על האור למען יאמינו כלם על ידו׃ 8 הוא לא היה האור כי אם להעיד על האור׃

9 האור האמתי המאיר לכל אדם היה בא אל העולם׃ 10 בעולם היה ועל ידו נהיה העולם והעולם לא הכירו׃ 11 הוא בא אל אשר לו ואשר המה לו לא קבלהו׃ 12 והמקבלים אתו נתן עז למו להיות בנים לאלהים המאמינים בשמו׃ 13 אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר אף לא מחפץ גבר כי אם מאלהים נולדו׃

14 והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו רב חסד ואמת׃ 15 ויוחנן מעיד עליו ויקרא לאמר הנה זה הוא אשר אמרתי עליו הבא אחרי היה לפני כי קדם לי היה׃ 16 וממלואו לקחנו כלנו חסד על חסד׃ 17 כי התורה נתנה ביד משה והחסד והאמת באו על ידי ישוע המשיח׃ 18 את האלהים לא ראה איש מעולם הבן היחיד אשר בחיק האב הוא הודיע׃

Next Book Next Book