Who Is the Greatest?

Luke 22

24 וגם מריבה היתה ביניהם מי יחשב להיות הגדול בהם׃ 25 ויאמר אליהם מלכי הגוים רדים בהם ושליטיהם יקראו עשי חסד׃ 26 ואתם לא כן כי הגדול בכם יהיה כצעיר והמשל יהיה כמשרת׃ 27 כי מי הוא הגדול אם המסב או המשרת הלא המסב ואני הנני בתוככם כמו המשרת׃

28 ואתם הם העמדים עמדי עד עתה בנסיונתי׃ 29 לכן אני מנחיל אתכם כאשר הנחילני אבי את המלכות׃ 30 למען תאכלו ותשתו על שלחני במלכותי וישבתם על כסאות לשפט את שנים עשר שבטי ישראל׃

Next Book Next Book