Institution of the Lord's Supper

Luke 22

14 ויהי כאשר הגיעה השעה ויסב הוא ושנים עשר השליחים אתו׃ 15 ויאמר אליהם נכסף נכספתי לאכל אתכם את הפסח הזה לפני ענותי׃ 16 כי אמר אני לכם אינני אכל אותו עוד עד כי ימלא במלכות האלהים׃ 17 ויקח את הכוס ויברך ויאמר קחו אתה וחלקו ביניכם׃ 18 כי אמר אני לכם שתה לא אשתה מעתה מתנובת הגפן עד כי תבוא מלכות האלהים׃ 19 ויקח את הלחם ויברך ויבצע ויתן להם לאמר זה גופי הנתן בעדכם זאת עשו לזכרוני׃ 20 וכן גם את הכוס אחר הסעודה לאמר זו הכוס היא הברית החדשה בדמי הנשפך בעדכם׃ 21 אך הנה יד המסר אותי אתי על השלחן׃ 22 כי הן בן האדם הלך לו כפי אשר נחרץ עליו אבל אוי לאיש ההוא אשר על ידו ימסר׃ 23 והם החלו לחקר איש את רעהו מי הוא זה מהם אשר יעשה זאת׃

Next Book Next Book