The Day of Atonement

Leviticus 23

26 וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 27 אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכפרים הוא מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם והקרבתם אשה ליהוה׃ 28 וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כפרים הוא לכפר עליכם לפני יהוה אלהיכם׃ 29 כי כל הנפש אשר לא תענה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה׃ 30 וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה והאבדתי את הנפש ההוא מקרב עמה׃ 31 כל מלאכה לא תעשו חקת עולם לדרתיכם בכל משבתיכם׃ 32 שבת שבתון הוא לכם ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחדש בערב מערב עד ערב תשבתו שבתכם׃

Next Book Next Book