The Feast of Trumpets

Leviticus 23

23 וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 24 דבר אל בני ישראל לאמר בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא קדש׃ 25 כל מלאכת עבדה לא תעשו והקרבתם אשה ליהוה׃

Next Book Next Book