Watch Yourselves

Luke 21

34 רק השמרו לכם פן יכבד לבבכם בסבא ובשכרון ובדאגות המחיה ובא עליכם היום ההוא פתאם׃ 35 כי כמו פח יבוא על כל הישבים על פני כל הארץ׃ 36 לכן שקדו בכל עת והתפללו למען תעצרו כח להמלט מכל העתידות האלה ולהתיצב לפני בן האדם׃

37 ויהי מלמד יומם במקדש ובלילה יצא בהר הנקרא הר הזיתים ללון׃ 38 וכל העם השכימו לבוא אליו במקדש לשמע אותו׃

Next Book Next Book