The Lesson of the Fig Tree

Luke 21

29 וידבר אליהם משל ראו את התאנה ואת כל העצים׃ 30 כי תראו אתם מוציאים את פרחם הלא ידעתם כי קרב הקיץ׃ 31 ככה אף אתם בבא אלה לעיניכם דעו כי קרובה מלכות האלהים׃ 32 אמן אמר אני לכם לא יעבר הדור הזה עד כי יהיה הכל׃ 33 השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃

Next Book Next Book