Sadducees Ask About the Resurrection

Luke 20

27 ויקרבו אנשים מן הצדוקים הכפרים בתחית המתים וישאלהו לאמר׃ 28 מורה משה כתב לנו כי ימות אח בעל אשה ובנים אין לו ולקח אחיו את אשתו והקים זרע לאחיו׃ 29 והנה היו שבעה אחים והראשון לקח אשה וימת לא בנים׃ 30 ויקח אתה השני וימת גם הוא לא בנים׃ 31 ויקח אתה השלישי וככה עשו אף השבעה ולא הניחו בנים וימותו׃ 32 ובאחרונה מתה גם האשה׃ 33 והנה בתחית המתים למי מהם תהיה לאשה כי היתה אשה לשבעה׃

34 ויען ישוע ויאמר אליהם בני העולם הזה ישאו נשים ותנשאנה׃ 35 והזכים לנחל את העולם הבא ואת תחית המתים לא ישאו נשים ולא תנשאנה׃ 36 כי לא יוכלו עוד למות כי שוים הם למלאכים ובני אלהים המה בהיותם בני התקומה׃ 37 וגם משה רמז בסנה כי יקומו המתים בקראו את יהוה אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב׃ 38 והאלהים איננו אלהי המתים כי אם אלהי החיים כי כלם חיים לו׃ 39 ויענו מן הסופרים רבי יפה דברת׃ 40 ולא ערבו עוד את לבם לשאל אותו דבר׃

Next Book Next Book