The Coming of the Kingdom

Luke 17

20 וישאלהו הפרושים מתי תבוא מלכות האלהים ויען אתם לאמר מלכות האלהים לא תבוא במראה עינים׃ 21 ולא יאמרו הנה פה או הנה שם כי מלכות האלהים הנה בקרבכם היא׃

22 ויאמר אל התלמידים ימים באים והתאויתם לראות יום אחד מימי בן האדם ולא תראו׃ 23 ואם יאמרו אליכם הנה שם הנה פה אל תלכו ואל תרוצו אחריהם׃ 24 כי כברק אשר יברק מקצה השמים ויאיר עד קצה השמים כן יהיה בן האדם ביומו׃ 25 אך בראשונה צריך הוא לסבל הרבה ולהמאס מן הדור הזה׃ 26 וכאשר היה נח כן יהיה בימי בן האדם׃ 27 אכלו ושתו נשאו נשים והשיאו נשים לאנשים עד היום אשר בא נח אל התבה ויבא המבול וישחת את כלם׃ 28 וכאשר היה בימי לוט אכל ושתה קנה ומכר נטע ובנה׃ 29 ויהי ביום אשר יצא לוט מסדום וימטר אש וגפרית מן השמים וישחת את כלם׃ 30 ככה יהיה ביום אשר יגלה בן האדם׃ 31 ביום ההוא איש אשר יהיה על הגג וכליו בבית אל ירד לשאת אתם ואיש אשר בשדה אל ישב הביתה׃ 32 זכרו את אשת לוט׃ 33 המבקש למלט את נפשו יאבדנה ואשר יאבד אתה יהיה׃ 34 אני אמר לכם בלילה ההוא שנים יהיו במטה אחת האחד יאסף והאחר יעזב׃ 35 שתים תהיינה טחנות יחד האחת תאסף והאחרת תעזב׃ 36 שנים יהיו בשדה ונאסף האחד והאחר יעזב׃ 37 ויענו ויאמרו אליו איה זאת אדנינו ויאמר אליהם באשר הפגר שם יקבצו הנשרים׃

Next Book Next Book