Not Peace, but Division

Luke 12

49 להפיל אש על הארץ באתי ומה חפץ אני כי כבר בערה׃ 50 ועלי טבילה להטבל ומה יצר לי עד כי תשלם׃ 51 החשבים אתם כי באתי לתת שלום בארץ אני אמר לכם לא כי אם מחלקת׃ 52 כי מעתה חמשה בבית אחד יחלקו שלשה על שנים ושנים על שלשה׃ 53 האב יחלק על הבן והבן על האב האם על הבת והבת על האם החמות על הכלה והכלה על החמות׃

Next Book Next Book