Jesus Sends Out the Twelve Apostles

Luke 9

1 ויקרא אל שנים העשר ויתן להם גבורה ושלטן על כל השדים ולרפא חליים׃ 2 וישלחם לקרא את מלכות האלהים ולרפא את החלים׃ 3 ויאמר להם אל תקחו מאומה לדרך לא מטות ולא תרמיל ולא לחם ולא כסף ואל יהיה לאיש מכם שתי כתנות׃ 4 והבית אשר תבאו בו שם שבו לכם ומשם צאו׃ 5 וכל אשר לא יקבלו אתכם צאו מן העיר ההיא ונערו את העפר מעל רגליכם לעדות בהם׃ 6 ויצאו ויעברו בכפרים מבשרים את הבשורה ומרפאים בכל מקום׃

Next Book Next Book