Jesus Heals a Woman and Jairus's Daughter

Luke 8

40 ויהי בשוב ישוע ויקבל אתו העם כי כלם היו מחכים לו׃ 41 והנה בא איש ושמו יאיר והוא ראש בית הכנסת ויפל לרגלי ישוע ויתחנן לו לבוא אתו אל ביתו׃

42 כי בת יחידה כשתים עשרה שנה היתה לו והיא נוטה למות ויהי בלכתו שמה וידחקהו המון העם׃ 43 ואשה זבת דם שתים עשרה שנה אשר הוציאה כל קנינה לרפאים ואין איש יכל לרפאתה׃ 44 היא קרבה מאחריו ותגע בציצת בגדו וזוב דמה עמד פתאם׃ 45 ויאמר ישוע מי זה נגע בי וכלם כחשו ויאמר פטרוס והעמדים אצלו מורה המון העם דחקים ולחצים אתך ואתה תאמר מי נגע בי׃ 46 ויאמר ישוע נגע בי אדם כי ידעתי אשר יצאה ממני גבורה׃ 47 ותרא האשה כי לא נסתרה ממנו ותחרד לקראתו ותפל לפניו ותגד באזני כל העם על מה נגעה בו ואיך נרפאה פתאם׃ 48 ויאמר אליה חזקי בתי אמונתך הושיעה לך לכי לשלום׃

49 עודנו מדבר ואיש בא מבית ראש הכנסת ויאמר מתה בתך אל תטריח את המורה׃ 50 וישמע ישוע ויען ויאמר לו אל תירא אך האמן והיא תושע׃ 51 ויבא הביתה ולא הניח לאיש לבוא אתו בלתי אם לפטרוס וליעקב וליוחנן ולאבי הילדה ולאמה׃ 52 וכלם בכים וספדים לה ויאמר אל תבכו כי לא מתה אך ישנה היא׃ 53 וישחקו עליו באשר ידעו כי מתה׃ 54 והוא אחז בידה ויקרא לאמר הילדה קומי׃ 55 ותשב רוחה ותקם פתאם ויצו לתת לה לאכול׃ 56 וישתוממו אביה ואמה והוא צוה אתם לבלתי הגיד לאיש את אשר נעשה׃

Next Book Next Book