Unlawful Sexual Relations

Leviticus 18

1 וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 2 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אני יהוה אלהיכם׃ 3 כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחקתיהם לא תלכו׃ 4 את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ללכת בהם אני יהוה אלהיכם׃ 5 ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם אני יהוה׃

6 איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה אני יהוה׃ 7 ערות אביך וערות אמך לא תגלה אמך הוא לא תגלה ערותה׃ 8 ערות אשת אביך לא תגלה ערות אביך הוא׃ 9 ערות אחותך בת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה ערותן׃ 10 ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערותן כי ערותך הנה׃ 11 ערות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך הוא לא תגלה ערותה׃ 12 ערות אחות אביך לא תגלה שאר אביך הוא׃ 13 ערות אחות אמך לא תגלה כי שאר אמך הוא׃ 14 ערות אחי אביך לא תגלה אל אשתו לא תקרב דדתך הוא׃ 15 ערות כלתך לא תגלה אשת בנך הוא לא תגלה ערותה׃ 16 ערות אשת אחיך לא תגלה ערות אחיך הוא׃ 17 ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה לא תקח לגלות ערותה שארה הנה זמה הוא׃ 18 ואשה אל אחתה לא תקח לצרר לגלות ערותה עליה בחייה׃

19 ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה׃ 20 ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע לטמאה בה׃ 21 ומזרעך לא תתן להעביר למלך ולא תחלל את שם אלהיך אני יהוה׃ 22 ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה הוא׃ 23 ובכל בהמה לא תתן שכבתך לטמאה בה ואשה לא תעמד לפני בהמה לרבעה תבל הוא׃

24 אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגוים אשר אני משלח מפניכם׃ 25 ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את ישביה׃ 26 ושמרתם אתם את חקתי ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבת האלה האזרח והגר הגר בתוככם׃ 27 כי את כל התועבת האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ׃ 28 ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם׃ 29 כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העשת מקרב עמם׃ 30 ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבת אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם אני יהוה אלהיכם׃

Next Book Next Book