The Coming King of Zion

Zechariah 9

9 גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלם הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על חמור ועל עיר בן אתנות׃ 10 והכרתי רכב מאפרים וסוס מירושלם ונכרתה קשת מלחמה ודבר שלום לגוים ומשלו מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ׃ 11 גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו׃ 12 שובו לבצרון אסירי התקוה גם היום מגיד משנה אשיב לך׃ 13 כי דרכתי לי יהודה קשת מלאתי אפרים ועוררתי בניך ציון על בניך יון ושמתיך כחרב גבור׃

Next Book Next Book