Judgment on Israel's Enemies

Zechariah 9

1 משא דבר יהוה בארץ חדרך ודמשק מנחתו כי ליהוה עין אדם וכל שבטי ישראל׃ 2 וגם חמת תגבל בה צר וצידון כי חכמה מאד׃ 3 ותבן צר מצור לה ותצבר כסף כעפר וחרוץ כטיט חוצות׃ 4 הנה אדני יורשנה והכה בים חילה והיא באש תאכל׃

5 תרא אשקלון ותירא ועזה ותחיל מאד ועקרון כי הביש מבטה ואבד מלך מעזה ואשקלון לא תשב׃ 6 וישב ממזר באשדוד והכרתי גאון פלשתים׃ 7 והסרתי דמיו מפיו ושקציו מבין שניו ונשאר גם הוא לאלהינו והיה כאלף ביהודה ועקרון כיבוסי׃ 8 וחניתי לביתי מצבה מעבר ומשב ולא יעבר עליהם עוד נגש כי עתה ראיתי בעיני׃

Next Book Next Book