Israel's Joy and Restoration

Zephaniah 3

14 רני בת ציון הריעו ישראל שמחי ועלזי בכל לב בת ירושלם׃ 15 הסיר יהוה משפטיך פנה איבך מלך ישראל יהוה בקרבך לא תיראי רע עוד׃ 16 ביום ההוא יאמר לירושלם אל תיראי ציון אל ירפו ידיך׃ 17 יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו יגיל עליך ברנה׃ 18 נוגי ממועד אספתי ממך היו משאת עליה חרפה׃ 19 הנני עשה את כל מעניך בעת ההיא והושעתי את הצלעה והנדחה אקבץ ושמתים לתהלה ולשם בכל הארץ בשתם׃ 20 בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם כי אתן אתכם לשם ולתהלה בכל עמי הארץ בשובי את שבותיכם לעיניכם אמר יהוה׃

Next Book Next Book