The Conversion of the Nations

Zephaniah 3

9 כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם יהוה לעבדו שכם אחד׃ 10 מעבר לנהרי כוש עתרי בת פוצי יובלון מנחתי׃

11 ביום ההוא לא תבושי מכל עלילתיך אשר פשעת בי כי אז אסיר מקרבך עליזי גאותך ולא תוספי לגבהה עוד בהר קדשי׃ 12 והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם יהוה׃ 13 שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית כי המה ירעו ורבצו ואין מחריד׃

Next Book Next Book