The Court of the Tabernacle

Exodus 27

9 ועשית את חצר המשכן לפאת נגב תימנה קלעים לחצר שש משזר מאה באמה ארך לפאה האחת׃ 10 ועמדיו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף׃ 11 וכן לפאת צפון בארך קלעים מאה ארך ועמדו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף׃ 12 ורחב החצר לפאת ים קלעים חמשים אמה עמדיהם עשרה ואדניהם עשרה׃ 13 ורחב החצר לפאת קדמה מזרחה חמשים אמה׃ 14 וחמש עשרה אמה קלעים לכתף עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה׃ 15 ולכתף השנית חמש עשרה קלעים עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה׃ 16 ולשער החצר מסך עשרים אמה תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם עמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה׃ 17 כל עמודי החצר סביב מחשקים כסף וויהם כסף ואדניהם נחשת׃ 18 ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים וקמה חמש אמות שש משזר ואדניהם נחשת׃ 19 לכל כלי המשכן בכל עבדתו וכל יתדתיו וכל יתדת החצר נחשת׃

Next Book Next Book