The Vanity of Wealth and Honor

Ecclesiastes 5

8 אם עשק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה אל תתמה על החפץ כי גבה מעל גבה שמר וגבהים עליהם׃ 9 ויתרון ארץ בכל היא מלך לשדה נעבד׃

10 אהב כסף לא ישבע כסף ומי אהב בהמון לא תבואה גם זה הבל׃ 11 ברבות הטובה רבו אוכליה ומה כשרון לבעליה כי אם ראית עיניו׃ 12 מתוקה שנת העבד אם מעט ואם הרבה יאכל והשבע לעשיר איננו מניח לו לישון׃

13 יש רעה חולה ראיתי תחת השמש עשר שמור לבעליו לרעתו׃ 14 ואבד העשר ההוא בענין רע והוליד בן ואין בידו מאומה׃ 15 כאשר יצא מבטן אמו ערום ישוב ללכת כשבא ומאומה לא ישא בעמלו שילך בידו׃ 16 וגם זה רעה חולה כל עמת שבא כן ילך ומה יתרון לו שיעמל לרוח׃ 17 גם כל ימיו בחשך יאכל וכעס הרבה וחליו וקצף׃

18 הנה אשר ראיתי אני טוב אשר יפה לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו שיעמל תחת השמש מספר ימי חיו אשר נתן לו האלהים כי הוא חלקו׃ 19 גם כל האדם אשר נתן לו האלהים עשר ונכסים והשליטו לאכל ממנו ולשאת את חלקו ולשמח בעמלו זה מתת אלהים היא׃ 20 כי לא הרבה יזכר את ימי חייו כי האלהים מענה בשמחת לבו׃

Ecclesiastes 6

1 יש רעה אשר ראיתי תחת השמש ורבה היא על האדם׃ 2 איש אשר יתן לו האלהים עשר ונכסים וכבוד ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאוה ולא ישליטנו האלהים לאכל ממנו כי איש נכרי יאכלנו זה הבל וחלי רע הוא׃ 3 אם יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה ורב שיהיו ימי שניו ונפשו לא תשבע מן הטובה וגם קבורה לא היתה לו אמרתי טוב ממנו הנפל׃ 4 כי בהבל בא ובחשך ילך ובחשך שמו יכסה׃ 5 גם שמש לא ראה ולא ידע נחת לזה מזה׃ 6 ואלו חיה אלף שנים פעמים וטובה לא ראה הלא אל מקום אחד הכל הולך׃

7 כל עמל האדם לפיהו וגם הנפש לא תמלא׃ 8 כי מה יותר לחכם מן הכסיל מה לעני יודע להלך נגד החיים׃ 9 טוב מראה עינים מהלך נפש גם זה הבל ורעות רוח׃

10 מה שהיה כבר נקרא שמו ונודע אשר הוא אדם ולא יוכל לדין עם שהתקיף ממנו׃ 11 כי יש דברים הרבה מרבים הבל מה יתר לאדם׃ 12 כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים מספר ימי חיי הבלו ויעשם כצל אשר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש׃

Next Book Next Book