Fear God

Ecclesiastes 5

1 שמר רגליך כאשר תלך אל בית האלהים וקרוב לשמע מתת הכסילים זבח כי אינם יודעים לעשות רע׃ 2 אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלהים כי האלהים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים׃ 3 כי בא החלום ברב ענין וקול כסיל ברב דברים׃

4 כאשר תדר נדר לאלהים אל תאחר לשלמו כי אין חפץ בכסילים את אשר תדר שלם׃ 5 טוב אשר לא תדר משתדור ולא תשלם׃ 6 אל תתן את פיך לחטיא את בשרך ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא למה יקצף האלהים על קולך וחבל את מעשה ידיך׃ 7 כי ברב חלמות והבלים ודברים הרבה כי את האלהים ירא׃

Next Book Next Book