The God-Given Task

Ecclesiastes 3

9 מה יתרון העושה באשר הוא עמל׃ 10 ראיתי את הענין אשר נתן אלהים לבני האדם לענות בו׃ 11 את הכל עשה יפה בעתו גם את העלם נתן בלבם מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלהים מראש ועד סוף׃ 12 ידעתי כי אין טוב בם כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו׃ 13 וגם כל האדם שיאכל ושתה וראה טוב בכל עמלו מתת אלהים היא׃

14 ידעתי כי כל אשר יעשה האלהים הוא יהיה לעולם עליו אין להוסיף וממנו אין לגרע והאלהים עשה שיראו מלפניו׃ 15 מה שהיה כבר הוא ואשר להיות כבר היה והאלהים יבקש את נרדף׃

Next Book Next Book