Israel Defeats Amalek

Exodus 17

8 ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידם׃ 9 ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר אנכי נצב על ראש הגבעה ומטה האלהים בידי׃ 10 ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להלחם בעמלק ומשה אהרן וחור עלו ראש הגבעה׃ 11 והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק׃ 12 וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עד בא השמש׃ 13 ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב׃

14 ויאמר יהוה אל משה כתב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים׃ 15 ויבן משה מזבח ויקרא שמו יהוה נסי׃ 16 ויאמר כי יד על כס יה מלחמה ליהוה בעמלק מדר דר׃

Next Book Next Book