Who Is like the Lord Our God?

Psalm 113

1 הללו יה הללו עבדי יהוה הללו את שם יהוה׃

2 יהי שם יהוה מברך מעתה ועד עולם׃ 3 ממזרח שמש עד מבואו מהלל שם יהוה׃

4 רם על כל גוים יהוה על השמים כבודו׃ 5 מי כיהוה אלהינו המגביהי לשבת׃ 6 המשפילי לראות בשמים ובארץ׃ 7 מקימי מעפר דל מאשפת ירים אביון׃ 8 להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו׃ 9 מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללו יה׃

Next Book Next Book