The Righteous Will Never Be Moved

Psalm 112

1 הללו יה אשרי איש ירא את יהוה במצותיו חפץ מאד׃ 2 גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יברך׃ 3 הון ועשר בביתו וצדקתו עמדת לעד׃ 4 זרח בחשך אור לישרים חנון ורחום וצדיק׃ 5 טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט׃ 6 כי לעולם לא ימוט לזכר עולם יהיה צדיק׃ 7 משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה׃ 8 סמוך לבו לא יירא עד אשר יראה בצריו׃ 9 פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קרנו תרום בכבוד׃ 10 רשע יראה וכעס שניו יחרק ונמס תאות רשעים תאבד׃

Next Book Next Book